Aktien

Bolagets aktie handlas på Nasdaq Stockholm First North sedan den 3 juli 2015.

Aktiekapitalet

Bolaget har ett aktiekapital om 1 680 000 SEK fördelat på 1 680 000 aktier. Kvotvärdet per aktie är 1 kr.

Ägarstruktur

Ägarstruktur per den 31 december 2017.

Ägare Antal aktier Andel i %
F. Holmström Fastigheter AB 420 829 25,05
Carl Tryggers Stipendiestiftelse 175 000 10,42
Erik Lindholm 110 000
6,55
Johan Olofsson 102 104 6,08
Karl Johan Runeberg 83 086 4,95
Avanza Pension 81 975 4,88
Berth von Kantzows Stiftelse 81 000 4,82
Nordnet Pensionsförsäkring AB 58 461 3,48
Danica Pension 40 000 2,38
EOJ 1933 AB 39 274 2,34
Summa 1 191 729
70,95
Övriga aktieägare 488 271 29,05
Total 1 680 000 100

First North

First North är en alternativ marknadsplats som drivs av Nasdaq-koncernen. Bolag på First North är inte föremål för samma regler som företag på den reglerade huvudmarknaden. Istället är de föremål för en mindre omfattande uppsättning regler och förordningar anpassade till små tillväxtföretag. Risken att investera i ett bolag på First North kan därför vara högre än att investera i ett bolag listat på huvudmarknaden. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på First North har en Certified Adviser som övervakar att reglerna följs. Börsen godkänner ansökan om upptagande till handel.

Handelsinformation

Kortnamn: BONAS
ISIN-kod: SE0007157953

Certified Adviser

Wildeco Ekonomisk Information AB,
Box 7126, 103 87 Stockholm

Wildeco

Likviditetsgarant

Pareto Securities AB,
Stortorget 13, 211 22 Malmö, Sweden

Pareto Securities